IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego
w ramach Konkursu HUMAN SMART CITIES
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Miasto Kielce otrzymało dotację w Konkursie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdobywając największą ilość punktów wśród 13 dużych miast starających się o dotację w tej kategorii. Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” ma charakter pilotażowy i ma służyć lepszemu zarządzaniu miastem. Jest realizowany w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Liderem Projektu jest Miasto Kielce.

Jakie są cele projektu?

Głównymi celami projektu są:

 • upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju,
 • partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem
 • utworzenie standardów inteligentnego zarządzania miastem poprzez zestandaryzowanie procedur pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych i analiz pod kątem jakości życia w mieście
 • wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane 
 • przeciwdziałanie silosowemu podejściu do wykorzystywania danych
 • udostępnienie danych w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich 
plik foto id: 1406143024

Wartość i termin realizacji projektu

Projekt jest realizowany w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2022 roku. Łączna wartość projektu wynosi 2 335 462,50 PLN, w tym kwota dotacji z UE to 1 706 450 PLN netto.

Nasi Partnerzy

plik foto id: 1400855549
plik foto id: 1400861054

Co Miasto zyska w ramach realizacji projektu?

 • zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów danych przestrzennych oraz źródeł danych posiadanych przez Miasto;
 • zostanie opracowany uniwersalny dla polskich miast model pozyskiwania danych uwzględniający różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych. 
 • zostanie opracowana metodyka audytu miejskiego, a także serwis umożliwiający wizualizację opracowanych w projekcie wskaźników.
 • powstanie zespół analityczny oraz procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk.
 • powstanie portal otwartych danych jako jednego punktu dostępowego służącego wymianie danych miejskich i badań naukowych.
 • powstanie serwis i aplikacja mobilna umożliwiająca pozyskiwanie danych od mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście piechotą lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem

Jak to zrobimy ?

plik foto id: 1406143152

Działania
Projektowe

plik foto id: 1406143834

Działania
edukacyjne

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19