IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Miasto Inteligentne - Smart City. Co to oznacza ?

To zrównoważone miasto innowacyjne, które działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia ich udziału w podejmowaniu ważnych decyzji  wykorzystując  najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń, z poszanowaniem  posiadanych zasobów społeczno-kulturowych i przyrodniczych.

 

Kielce dążą do rozwoju w duchu idei Smart City, miasta inteligentnego, w którym żyje się łatwiej, przyjemniej i zdrowiej.

 

Aby zapewnić i utrzymać wysoką jakość życia w mieście, należy chronić zasoby naturalne i rozważnie nimi gospodarować szukając innowacji zarówno społecznych, jak i technologicznych w funkcjonowaniu miejskiego organizmu. Smart City Kielce oznacza skupienie się na potrzebach ludzi, rozpoznawanie wzajemnych powiązań ludzi i środowiska, słuchanie siebie nawzajem oraz wspólne działanie w odpowiedzi na potrzeby dnia dzisiejszego, jutra oraz przyszłych pokoleń.

Projekty Smart City w Kielcach

W mieście inteligentnym obywatele współpracują ze sobą dla lepszego, zdrowszego życia wykorzystując nowe możliwości w oszczędzaniu energii w domu i pracy, pozyskiwaniu jej ze źródeł innych niż paliwa kopalne, używając przyjaznych dla środowiska urządzeń i środków transportu oraz ograniczając zanieczyszczanie wody, gleby i powietrza. Inteligentne rozwiązania wymagają więc wiedzy i zapewnionej każdemu edukacji jako fundamentu dobrobytu. Inteligentne miasto ma podtrzymywać trwale wysoką jakość życia, chroniąc klimat i przyrodę, pozostając miastem otwartym, sprzyjającym współpracy i integracji.

Nagrody