IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548
Zobacz zwycięzców konkursu "Namierzamy stojaki rowerowe" Zobacz zwycięzców konkursu „Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych” Zobacz zwycięzców konkursu „Namierzamy drzewa w Kielcach”

KONKURS EDUKACYJNY
"NAMIERZAMY STOJAKI ROWEROWE"

Miejski konkurs edukacyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem komunikacji rowerowej w Kielcach. Przedmiotem Konkursu jest wskazanie lokalizacji stojaków rowerowych w ogólnodostęnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce".

Konkurs realizowany  jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rysunek kobiety i mężczyzny stojących przed stojakiem rowerowym

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli co najmniej 13 lat. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Dodatkowo, każdy Uczestnik wyrażając zgodę na udział w Konkursie może wskazać Szkołę, do której przypisane zostaną jego Zgłoszenia Konkursowe.

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs trwa od 18 stycznia 2022 r. do 8 marca 2022 r.

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji ustalając położenie stojaków rowerowych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego fałszywe dane, naruszającego warunki Regulaminu lub przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 NAGRODY GŁÓWNE - 3 HULAJNOGI ELEKTRYCZNE

3 NAGRODY DODATKOWE DLA SZKÓŁ - 3 STOJAKI ROWEROWE

Spośród Zgłoszeń Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.

Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Za poprawne będą uznane Zgłoszenia Konkursowe „Dodaj stojak rowerowy” w kategorii „Zbieramy Dane”, nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia, obejmujące wskazanie na mapie położenia obiektu, opis zgłoszenia (np. typ stojaka – U-kształtny, spiralny, umożliwiający zapięcie za ramę, uniemożliwiający zapięcie za ramę, dostępność obiektu – ulica, teren szkoły, parking, itp.), ilość miejsc dla rowerów, zdjęcia obiektu.

Szkoły, które zostały wskazane przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, zostaną uszeregowane wg sumy poprawnych Zgłoszeń Konkursowych Uczestników przypisanych do danej Szkoły. W przypadku, gdy kilka Szkół uzyska tę samą ilość Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego.

Rysunek hulajnogi elektrycznej na tle zieleni, szarych budynków i nieba
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

KONKURS EDUKACYJNY
"ZOOM NA MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Rozpoczynamy miejski konkurs edukacyjny, którego przedmiotem jest wskazanie lokalizacji miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ogólnodostęnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce".

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Rysunek parkingu z 2 miejscami dla niepełnosprawnych

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli co najmniej 13 lat. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

 

 

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs trwa od 18 stycznia 2022 r. do 8 marca 2022 r.

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji ustalając położenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego fałszywe dane, naruszającego warunki Regulaminu lub przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 NAGRODY GŁÓWNE - TABLETY

Spośród Zgłoszeń Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.

Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Za poprawne będą uznane Zgłoszenia Konkursowe „Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych” w kategorii „Zbieramy Dane”, nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia, obejmujące wskazanie na mapie położenia obiektu, opis zgłoszenia (np. dostępność obiektu – ulica, parking, miejsce ogólnodostępne, miejsce przypisane do konkretnego użytkownika itp. ), zdjęcia obiektu.

 

Rysunek kobiety dotykającej ekranu dużego tabletu
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

KONKURS EDUKACYJNY
"NAMIERZAMY DRZEWA"

Miejski konkurs edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych w Kielcach. Przedmiotem Konkursu jest wskazanie lokalizacji drzew iglastych i liściastych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce" wraz z rozpoznaniem ich rodzaju. Następnie uczniowie wykonają prezentację multimedialną, pokazującą znaczenie drzew w mieście.

Konkurs realizowany  jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

plik foto id: 1406401899

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6 do 8 szkół podstawowych w Kielcach. 

Uczestnicy będą pracować w Zespołach przypisanych do swojej szkoły podstawowej oraz pod kierunkiem Nauczyciela prowadzącego.

Ze względu na niepełnoletność Uczestników, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia i został podzielony na kilka etapów.

- do 10 lutego 2022 r., zgłoszenie szkoły przez Dyrekcję,

- do 9 marca 2022 r. zgłoszenie Zespołu przez Nauczyciela,

- do 15 maja 2022 r. zakończenie prac terenowych

- do 22 maja 2022 r. przesłanie prac konkursowych (prezentacji multimedianych).

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji "ulepszamy Kielce", ustalając położenie drzew znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Zgłoszenie drzewa musi zawierać jego lokalizację, pomiar obwodu pnia (wys. 130 cm od podłoża), opis nazwy rodzajowej oraz zdjęcia.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie do 6 czerwca 2022 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 ZWYCIĘSKIE PRACE KONKURSOWE - INDYWIDUALNE NAGRODY RZECZOWE DLA UCZESTNIKÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DO 3000 ZŁ NA KAŻDY ZESPÓŁ ORAZ TABLETY DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH

2 WYRÓŻNIENIA - INDYWIDUALNE NAGRODY RZECZOWE DLA UCZESTNIKÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DO 2000 ZŁ NA KAŻDY ZESPÓŁ ORAZ TABLETY DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH

Spośród Prac Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców oraz przyzna dwa Wyróżnienia.

Nagrody w Konkursie otrzymają Zespoły, których Prace Konkursowe otrzymają najwyższą liczbę punktów. 

Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję według następujących kryteriów:

1) Za prace terenowe — od 2 do 3 punktów za każdy prawidłowo wykonany pomiar drzewa,

2) Za prezentację multimedialną promującą drzewa w mieście – do 50 pkt.

Za część obejmującą prace terenowe trzeba uzyskać minimum 150 punktów. Szczegółowe kryteria oceny Prac Konkursowych zawarte są w Regulaminie, dostępnym poniżej.

Rysunek kobiety dotykającej ekranu dużego tabletu
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
HARMONOGRAM
ZGŁOSZENIE SZKOŁY
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19