IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS EDUKACYJNY
"NAMIERZAMY STOJAKI ROWEROWE"

Miejski konkurs edukacyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem komunikacji rowerowej w Kielcach. Przedmiotem Konkursu jest wskazanie lokalizacji stojaków rowerowych w ogólnodostęnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce".

Konkurs realizowany  jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Wyniki Konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs „Namierzamy stojaki rowerowe” został rozstrzygnięty.

  1. Pan Marcin Adamczyk -  260 zgłoszeń - nagroda rzeczowa: hulajnoga elektryczna.
  2. Pan Sebastian Durlej - 142 zgłoszenia - nagroda rzeczowa: hulajnoga elektryczna.
  3. Pani Paulina Kowalska - 38 zgłoszeń - nagroda rzeczowa: hulajnoga elektryczna.

W sumie w ramach Konkursu wpłynęło 471 poprawnych zgłoszeń konkursowych. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie!

Nagrody dodatkowe w postaci stojaków rowerowych trafią do dyspozycji:

  • Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, ul. Jurajska 7.
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach, ul. Leopolda Staffa 7.
  • Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Łanowa 68.

W środę 23 marca odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom obu konkursów edukacyjnych prowadzonych za pośrednictwem aplikacji UlepszaMY Kielce! W kolejnym tygodniu dostarczone do szkół zostały również stojaki rowerowe stanowiące dodatkowe nagrody.

Rysunek kobiety i mężczyzny stojących przed stojakiem rowerowym

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli co najmniej 13 lat. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Dodatkowo, każdy Uczestnik wyrażając zgodę na udział w Konkursie może wskazać Szkołę, do której przypisane zostaną jego Zgłoszenia Konkursowe.

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs trwa od 18 stycznia 2022 r. do 8 marca 2022 r.

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji ustalając położenie stojaków rowerowych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego fałszywe dane, naruszającego warunki Regulaminu lub przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 NAGRODY GŁÓWNE - 3 HULAJNOGI ELEKTRYCZNE

3 NAGRODY DODATKOWE DLA SZKÓŁ - 3 STOJAKI ROWEROWE

Spośród Zgłoszeń Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.

Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Za poprawne będą uznane Zgłoszenia Konkursowe „Dodaj stojak rowerowy” w kategorii „Zbieramy Dane”, nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia, obejmujące wskazanie na mapie położenia obiektu, opis zgłoszenia (np. typ stojaka – U-kształtny, spiralny, umożliwiający zapięcie za ramę, uniemożliwiający zapięcie za ramę, dostępność obiektu – ulica, teren szkoły, parking, itp.), ilość miejsc dla rowerów, zdjęcia obiektu.

Szkoły, które zostały wskazane przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, zostaną uszeregowane wg sumy poprawnych Zgłoszeń Konkursowych Uczestników przypisanych do danej Szkoły. W przypadku, gdy kilka Szkół uzyska tę samą ilość Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego.

Rysunek hulajnogi elektrycznej na tle zieleni, szarych budynków i nieba
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19