IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

REALIZACJA CELÓW PROJEKTU

plik foto id: 1406592689

Upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju.

Miasto inteligentne współtworzone przez mieszkańców - upowszechnienie tej idei to włączenie mieszkańców i interesariuszy w procesy zarządzania miastem, w których niezbędnym elementem do kreowania jego prawidłowego rozwoju jest monitorowanie stanu posiadanych zasobów i skutków podejmowanych działań. Audyt miejski pozwala zidentyfikować obszary ryzyka oraz wskazuje obszary wymagające interwencji, służąc możliwości eliminowania niedostatków i zagrożeń. Z tego punktu widzenia kluczowym jego elementem jest odpowiednie i dostępne dla wszystkich zobrazowanie dynamiki zrównoważonego rozwoju miasta w odniesieniu do modelowych standardów określających miejski kapitał społeczny, gospodarczy i środowiskowy w oparciu o aktualne i dobrej jakości dane.

W Projekcie wdrożono opracowaną metodykę przeprowadzenia audytu miejskiego uwzględniającą możliwość liczenia i wizualizacji wskaźników oceniających zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców w oparciu o dane, których źródła szczegółowo zidentyfikowano. Posłużono się przeglądem dobrych praktyk wdrożonych w miastach świata i w Polsce, zwracając szczególną uwagę na sposób prezentacji wskaźników rozwoju w sposób zrozumiały i czytelny dla mieszkańców. Użyteczność miejskich zbiorów danych dla użytkowników testowano w organizowanych konkursach (Datathon oraz Hackathon, w którego organizację włączyli się lokalni przedsiębiorcy) oraz warsztatach dla młodzieży i seniorów.

Bardzo istotna w realizacji tego celu była rola Partnerów i wdrożenie współpracy z uczelniami publicznymi w zakresie badania i monitorowania zrównoważonego rozwoju miasta inteligentnego, w ramach ich misji badawczo-dydaktycznej. Kluczowa dla inicjowania tego procesu była wspólna organizacja konkursu naukowego „Młodzi Naukowcy”, w którym w ramach prac dyplomowych powstało wiele cennych dla miasta opracowań, a udostępnianie uczelniom miejskich danych, na wdrożonej w ramach Projektu platformie współpracy, zaowocuje jej kontynuacją.

Wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane i przeciwdziałanie silosowemu podejściu do ich wykorzystywania.

Kielce od wielu lat wykorzystują Miejski System Informacji Przestrzennej udostępniający aktualne dane o mieście na wszystkich poziomach zarządzania, dla decydentów, urzędników, przedsiębiorców i mieszkańców. Aby zobrazować warunki życia w mieście w oparciu o międzynarodowe standardy przeanalizowano wskaźniki norm: ISO 37120 zrównoważony rozwój społeczny– wskaźniki usług miejskich i jakości życia, ISO 37122 zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki miast inteligentnych, ISO 37123 zrównoważony rozwój społeczny– wskaźniki miast odpornych. W ramach prac warsztatowych angażujących jednostki Miasta Kielce oraz Partnerów Projektu przeprowadzono identyfikację i inwentaryzację dostępnych zbiorów danych w celu doprowadzenia do utworzenia referencyjnych i tematycznych baz danych dla wsparcia realizacji zadań Miasta. W ramach Projektu wspólnie z Partnerami poszerzono możliwości analityczne i dostępność danych, aby mogły być lepiej wykorzystywane w praktyce administracyjnej, dydaktycznej, naukowej i biznesowej oraz w procesach konsultacyjnych angażujących wszystkich mieszkańców w oparciu o rzetelną informację i możliwości techniczne jej wykorzystania. Wdrożone dashboard’y systemów Business Intelligence i Location Intelligence dedykowane dla Kierownictwa Miasta oraz zarządzających danymi obszarami w mieście, pozwalają na szybkie uzyskiwanie przez nich potrzebnej wiedzy o stanie miasta i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Z uwagi na kluczową rolę w Kielcach systemu informacji przestrzennej w integracji i wizualizacji danych, duże znaczenie ma istotne podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników w obsłudze systemów geoinformacyjnych poprzez szkolenia warsztatowe użytkowników na różnych poziomach realizacji zadań Miasta, pracowników komórek organizacyjnych urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta obsługujących specjalistyczne obszary zarządzania.

Przykładowo, dzięki nowym kompetencjom, dokonano analizy przestrzennej lokalizacji przyszłych punktów dystrybucji tabletek jodku potasu w odniesieniu do punktów adresowych. Jednak dla uzyskanych efektów prac w szczególności istotna jest rola podniesionych kompetencji ustanowionego Zespołu Analitycznego, którego zadaniem jest zapewnienie trwałości wdrożenia metod data-driven management w zarządzaniu miastem i optymalizacji usług miejskich oraz trwałe wspieranie kompleksowej zmiany myślenia o modelu działania miasta na model zintegrowany.

Poprzez konkursy i system warsztatów uruchomiono procesy trwałej praktyki pracy z danymi miejskimi i współdzielenie danych w miejskich jednostkach, w partnerskich uczelniach, w szkołach i wśród mieszkańców, która zaprocentowała np. w przygotowaniu projektów w budżecie obywatelskim.

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem.

Włączenie mieszkańców w identyfikację problemów i zbieranie potrzebnych danych o mieście nastąpiło za pomocą wdrożonej w ramach realizowanego projektu aplikacji mobilnej UlepszaMy Kielce. Zaktywizowało zainteresowanie mieszkańców gromadzeniem wiedzy o przestrzeni miasta i współpracą w naprawie obszarów problemowych. Wdrożone dashboard’y systemów Business Intelligence i Location Intelligence przedstawiające zjawiska i wskaźnikowe wyniki w procesach rozwojowych w przestrzeni miasta, w oparciu o uznane standardy i jednorodną metodykę, w różnorodnych zobrazowaniach, w sposób porównywalny z innymi miastami, pozwalają wszystkim zainteresowanym, a nie tylko decydentom i specjalistom, identyfikować obszary problemowe w zakresie funkcjonowania miasta w oparciu o obiektywne wskaźniki i tym samym budować wsparcie dla koncentracji wysiłków w kierunku ich poprawy.

W ramach projektu zrealizowano całą gamę działań edukacyjnych w celu przybliżenia mieszkańcom tematyki miejskich danych i zarządzania w oparciu o dane. Działania edukacyjne były skierowane do szerokiej grupy interesariuszy: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, ale także do seniorów. Każde z działań było szczególnie przegotowane i dopasowane do przeznaczonej grupy.

Sprawczość mieszkańców w zarządzaniu była przekazywana podczas miejskich hackathonów i datathonów, gdzie w bezpośredni sposób mogli wpłynąć na miasto tworząc sami usługi potrzebne mieszkańcom, bądź przygotowywać przyjazne opracowania dotyczące zmian ich miasta na podstawie danych, jednocześnie analizując skutki tych zmian.

Zorganizowane konkursy, warsztaty, lekcje pokazowe miały bezpośredni wpływ na podniesienie świadomości mieszkańców o tym jak mogą być włączeni w zarządzanie miastem. Aby zapewnić długofalowe efekty tych działań został wprowadzony pilotażowy program nauki geografii wykorzystujący cyfrowe narzędzia do pracy z danymi przestrzennymi i cyfrowymi mapami w celu możliwości wykorzystywania tej wiedzy do analiz przestrzennych. Jeżeli pilotaż przyniesie spodziewane skutki, ten sposób nauki geografii zostanie w mieście rozszerzony na wszystkie szkoły ponadpodstawowe.

Udostępnienie danych w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich.

Portal otwartych danych wspólnie z portalem Zoom na Kielce będzie umożliwiał wielostronną współpracę  z interesariuszami, start-up’ami i uzyskanie efektu wartości dodanej w postaci pozyskiwania nowych narzędzi, danych czy informacji istotnych dla zarządzania w mieście inteligentnym. Zakupiony portal jest obecnie sprawdzany wewnętrznie i dopracowywany pod względem graficznym.  Udostępnianie danych miejskich już jest wykorzystywane przez mieszkańców, czego przykładem może być wdrożona w oparciu o miejskie dane nagrodzona w Miejskim Hackathonie Idea Kielce aplikacja Segredu, wspierająca mieszkańców we właściwym segregowaniu odpadów komunalnych. Wykorzystanie systemów klasy business intelligence i location intelligence do publikacji miejskich dashboard’ów obrazujących warunki życia w mieście, jest przykładem innowacyjnego podejścia do prezentacji wyników monitorowania rozwoju miasta i stanowi nową wartość publiczną.

Serwis wymiany danych miejskich i uzyskanych w wyniku prac badawczo-dydaktycznych w lokalnych uczelniach jest platformą wspierającą współpracę na linii miasto - środowisko naukowe. Z jednej strony umożliwia wykorzystanie danych miejskich w badaniach naukowych i sprzyja zaangażowaniu młodych badaczy w problemy rozwoju miasta, a z drugiej umożliwia wykorzystanie najnowszych wyników prac badawczych w zarządzaniu miastem oraz realizację wspólnych projektów przez miasto i uczelnie wyższe.

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19