IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS EDUKACYJNY
"ZOOM NA MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Miejski konkurs edukacyjny, którego przedmiotem jest wskazanie lokalizacji miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ogólnodostęnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce".

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Wyniki Konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs „Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych” został rozstrzygnięty.

  1. Pan Marcin Adamczyk -  323 zgłoszeń - nagroda rzeczowa: tablet multimedialny.
  2. Pan Grzegorz Momot - 93 zgłoszenia - nagroda rzeczowa: tablet multimedialny.
  3. Pani Paulina Kowalska - 61 zgłoszeń - nagroda rzeczowa: tablet multimedialny.

W sumie w ramach Konkursu wpłynęło 510 poprawnych zgłoszeń konkursowych. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie!

W środę 23 marca odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom obu konkursów edukacyjnych prowadzonych za pośrednictwem aplikacji UlepszaMY Kielce!

Rysunek parkingu z 2 miejscami dla niepełnosprawnych

Dla kogo?

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli co najmniej 13 lat. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

 

 

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs trwa od 18 stycznia 2022 r. do 8 marca 2022 r.

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji ustalając położenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego zawierającego fałszywe dane, naruszającego warunki Regulaminu lub przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 NAGRODY GŁÓWNE - TABLETY

Spośród Zgłoszeń Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.

Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Za poprawne będą uznane Zgłoszenia Konkursowe „Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych” w kategorii „Zbieramy Dane”, nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia, obejmujące wskazanie na mapie położenia obiektu, opis zgłoszenia (np. dostępność obiektu – ulica, parking, miejsce ogólnodostępne, miejsce przypisane do konkretnego użytkownika itp. ), zdjęcia obiektu.

 

Rysunek kobiety dotykającej ekranu dużego tabletu
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19