IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Podsumowanie Projektu

"System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"

Projekt był realizowany przez trzy lata od 2019 r. dzięki dotacji ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

17-18 października 2022 r. odbyła się konferencja "Zoom na Kielce", na której zostały przedstawione działania i efekty realizowanego projektu.

Efekty

Pełna informacja o dostępnych zbiorach danych, a w konsekwencji identyfikacja luk informacyjnych
Wypracowanie wewnętrznego kapitału ludzkiego i kompetencji oraz procesów pozwalających na wdrożenie metod zarządzania miastem w oparciu o dane, co w konsekwencji doprowadzi do przełamania silosowego myślenia w realizacji usług miejskich
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w procesie partycypacji społecznej
Możliwość obiektywnego i kompleksowego monitorowania usług miejskich, stanu rozwoju miasta oraz efektywności wdrażania polityk miejskich
Współpraca na linii miasto - środowisko naukowe. Wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w zarządzaniu miastem. Wykorzystanie danych miejskich w badaniach naukowych. Realizacja wspólnych projektów przez miasto i uczelnie wyższe
Podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat roli danych miejskich w zarządzaniu miastem oraz partycypacji społecznej
Możliwość standaryzacji i harmonizacji danych miejskich co pozwoli na stosowanie wypracowanych narzędzi analitycznych w wielu miastach
Integracja i wizualizacja danych w sposób dostosowany do potrzeb użytkowników interesariuszy (władz miasta, urzędników, mieszkańców)
plik foto id: 1406529115

Korzyści

 • zinwentaryzowano zbiory danych posiadane przez Miasto oraz określono ich źródła;
 • powstał model pozyskiwania danych uwzględniający różne obszary miasta;
 • została opracowana metodyka audytu miejskiego; 
 • powstała koncepcja zespołu analitycznego oraz procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk; 
 • powstał serwis „Zoom na Kielce” wraz z portalem otwartych danych;
 • zarządzający uzyskali narzędzie do sprawnego monitorowania obszarów miasta;
 • powstał serwis i aplikacja mobilna „Ulepszamy Kielce”;
 • wprowadzamy pilotażowy program lekcji geografii przy pomocy programów cyfrowych i wykorzystaniu miejskich danych;
 • hackathony, datathony oraz konkursy dla młodych naukowców pokazały nam, jak wiedza młodych ludzi może wspomóc miasto w jego działaniach;
 • przeszkolono seniorów z posługiwania się narzędziami cyfrowymi udostępnianymi przez miasto; 
 • zakupiliśmy sprzęt do szkoleń i wspomagania konsultacji społecznych.

Dobre praktyki i doświadczenia

 • Prace nad metodami i standardami: Początkowy etap prac obejmujący inwentaryzację danych miejskich (jakie dane mamy, jaka jest ich aktualność, format i jakość), analizę źródeł danych (czyli gdzie można znaleźć potrzebne dane), a następnie opracowanie modeli jak przetwarzać te dane w sposób automatyczny, okazał się jednym z najbardziej żmudnych i czasochłonnych etapów w skali całego Projektu. Zakończenie tej części wymagało aż trzynastu miesięcy intensywnej pracy, jednak warto było poświęcić ten czas. Od jakości i prawidłowości wyników zależały bowiem dalsze działania i efekt końcowy – nie chcieliśmy popełnić błędu, który później byłby powielany i zwielokrotniany. Co sprawiało nam problemy? Okazało się, że nie wszystkie dane są możliwe do pozyskania. Spotkaliśmy się także z sytuacją, w której te same wskaźniki obliczone na podstawie „bliźniaczych danych”, ale pochodzących z różnych źródeł, dawały odmienne wyniki. Stan ten wymagał pogłębionej analizy oraz odpowiedniego komentarza, który wyjaśniałby przyczyny tych różnic.

 

 • Prace nad narzędziami: Zinwentaryzowany w pierwszym etapie zasób danych wymagał dobrania narzędzia, które pomogłoby w sposób przejrzysty wyświetlać i analizować dane. W tym celu przejrzeliśmy rozwiązania zastosowane w jedenastu przykładowych miastach na całym świecie. W każdym z nich znalazło się coś ciekawego, inspirującego i unikatowego. Równocześnie, przegląd tych rozwiązań pozwolił na sformułowanie wniosku, że najbardziej optymalnym systemem jest BI (Business Intelligence), czyli taki system, który potrafi połączyć dane i w atrakcyjny sposób wyświetlać je na bieżąco w formie map, wykresów, tabel czy danych opisowych połączonych z fotografiami. Jakie mieliśmy trudności? Dużym wyzwaniem był wybór konkretnego systemu BI – takiego, który optymalnie spełniałby nasze oczekiwania oraz potrafiłby przetwarzać i wyświetlać na mapach specyficzne dla miasta dane. Wypracowanie wspólnej wizji przyszłych pulpitów zarządczych (tzw. dashboardów miejskich) wymagało wielu godzin burzliwych dyskusji i konieczność pójścia na kompromisy.

  Podstawowe narzędzie BI, dedykowane danym miejskim zostało uzupełnione portalem wymiany danych pomiędzy uczelniami a samorządem, portalem otwartych danych (open data) oraz aplikacją „UlepszaMy Kielce”. Działania popularyzujące obustronną wymianę danych przyjęły formę konkursów (m. in. Młodzi Naukowcy, Namierzamy stojaki rowerowe). Forma konkursowa, oprócz walorów edukacyjnych, miała na celu weryfikację, na ile pomysł budowy „kieleckiego ekosystemu danych” jest zasadny, a dane generowane na uczelniach lub zbierane przez mieszkańców (crowdsourcing) mogą być przydatne dla miasta. Idea okazała się w pełni trafna i będzie kontynuowana poprzez rozwiązania techniczne – w ramach wymienionych powyżej portali. Mamy także nadzieję, że w przyszłości uda się ogłosić jeszcze niejeden konkurs, jako udaną metodę popularyzującą wprowadzone rozwiązania oraz promocyjną dla samego miasta.

 

 • Prace nad rozwojem partycypacji społecznej:  Startując w konkursie HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, mieliśmy świadomość, że stworzenie nawet najbardziej rozbudowanych narzędzi analizy danych dla samego ich posiadania będzie „sztuką dla sztuki”. Z tego względu, od początku trwania Projektu, pracowaliśmy nad rozwojem kapitału społecznego wśród kielczan, uczniów i studentów, osób pracujących, seniorów aż po decydentów i nas samych – urzędników. Chcieliśmy, żeby każdy mieszkaniec wiedział co to są dane przestrzenne i gdzie je znaleźć, jak wiele można się z nich dowiedzieć i że istnieje możliwość wyświetlania ich na mapach. W tym celu zorganizowaliśmy kilkanaście różnorodnych warsztatów, prelekcji, spotkań i innego rodzaju działań, mających na celu wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców. Jakie były nasze wyzwania? Największym przeciwnikiem okazała się oczywiście epidemia wirusa Covid-19, która zmusiła nas do przemodelowania większości działań edukacyjnych pod względem doboru metod pracy i materiałów szkoleniowych. Mamy także świadomość, że pomimo licznych spotkań, ich skala była wciąż niewystarczająca. Myślimy o organizacji warsztatów w sposób cykliczny, w podziale na różne grupy zainteresowanych uczestników. Przemyślenia wymaga także zakres szkoleń, który naszym zdaniem powinien być mniej intensywny oraz dedykowany konkretnemu zagadnieniu.

Przeczytaj ...

Publikacja

Nazwarozmiar plikuPobierz
publikacja.pdf29 409.02 KBPobierz

Prezentacje z konferencji podsumowującej projekt

Nazwarozmiar plikuPobierz
O głównych celach produktach informacyjnych oraz efektach Projektu.pdf2 531.83 KBPobierz
Jak zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.pdf3 366.29 KBPobierz
Zbieramy dane. Jak zachęcić mieszkańców dokorzystania z aplikacji Ulepszamy Kielce .pdf3 076.89 KBPobierz
Czy senior chce się nauczyć interaktywnych narzędzi .pdf2 146.93 KBPobierz
Inne spojrzenie na dane i mapy.pdf4 403.91 KBPobierz
Innowacyjne podejście do lekcji geografii.pdf1 943.99 KBPobierz
Zoom na Kielce.pdf2 405.46 KBPobierz
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19