IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA ANALITYCZNA 

Wypracowanie dokumentacji analitycznej obejmuje następujące działania projektowe:

 • Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów danych
 • Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia
 • Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych
 • Wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego zespołu analitycznego

23 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Kielce podpisał Umowę Nr W/U-WB/1281/BSC/3/UM/1773/2020 z firmą CENATORIUM sp. z o.o. na kwotę 438.876,30 zł brutto. Całość zlecenia, ze względu na znaczny zakres prac, podzielona została na cztery etapy.

 

ETAP 1. Metodologia audytu miejskiego i analizy warunków życia, czyli w jaki sposób miasto może zmierzyć i zaprezentować swój poziom rozwoju.

Jakie są doświadczenia innych miast?

Prace nad Kompleksową Dokumentacją Analityczną rozpoczęliśmy od wykonania analizy „dobrych praktyk” w zakresie sposobów monitorowania rozwoju miast na całym świecie. Na tym etapie przyjrzeliśmy się sposobom wizualizacji danych oraz rodzajom i liczbie wskaźników, które do tych prezentacji zostały wybrane. Aby uzyskać bardziej przekrojowe wyniki, analiza objęła zarówno miasta duże jak i mniejsze, o odmiennym charakterze (np. turystyczne, przemysłowe) oraz o zróżnicowanej lokalizacji. Łącznie badaniami objętych zostało 11 miast:

- Eindhoven (Holandia),
- Dublin (Irlandia),
- Monachium (Niemcy),
- Cascais (Portugalia),
- Londyn (Wielka Brytania),
- Gdańsk (Polska),

- Brampton (Kanada),
- Edmonton (Kanada),
- Nowy Jork (USA),
- Boston (USA),
- Madison (USA).

Wyniki tej części prac zostały zebrane w poniższych dokumentach:

Jak pokazać rozwój miasta?

Nasz Projekt na dalszym etapie zakłada zbudowanie Portalu Mieszkańca. Będą w nim prezentowane wybrane wskaźniki rozwoju miasta, tak by każdy mógł sprawdzić podstawowe informacje dotyczące Kielc.

Koncepcja powstania Portalu była konsultowana z mieszkańcami. Jeśli chcesz zapoznać się z materiałami na ten temat, obejrzyj film.

Do czego może przydać się Portal Mieszkańca?

- będziesz lepiej poinformowany o stanie miasta bez konieczności żmudnej analizy dokumentów formalnych,
- łatwiej zrozumiesz, w jaki sposób i w jakim kierunku miasto się rozwija,
- zobaczysz, w jaki sposób miasto wpływa na jakość Twojego życia,
- czytelny i atrakcyjny wizualnie Portal wpłynie pozytywnie na wizerunek naszego miasta.

Równolegle do Portalu Mieszkańca, stworzony zostanie panel dla specjalistów i zarządzających naszym miastem. To tutaj będą opracowywane i rozwijane wskaźniki, mapy, wykresy i inne dane, które później zobaczysz na Portalu Mieszkańca.

Dlaczego powstanie panelu dla specjalistów jest takie ważne?

- łatwiej będzie zarządzać miastem i podejmować trafne decyzje na podstawie rzetelnych, aktualnych i porównywalnych danych,
- łatwiej będzie zobaczyć, które obszary przestrzeni miejskiej wymagają większej pracy,
- integracja różnych strategii i polityk miejskich będzie prostsza,
- podjęte decyzje będą lepiej monitorowane.

 

ETAP 2. Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego oraz analiza warunków życia, czyli wszystko o danych miejskich.

Analiza zbiorów danych i metod ich pozyskiwania w przyszłości - co udało się zrobić?

W ramach drugiego etapu prac przeprowadzona została rozbudowana inwentaryzacja danych miejskich oraz sposobów ich przechowywania i opracowywania.

Do pierwszej analizowanej grupy należą wskaźniki stosowane w międzynarodowych normach ISO. Wybór tej grupy wskaźników nie jest przypadkowy. Normy międzynarodowe mają jasno określony, jednolity sposób obliczania, co stwarza możliwość porównywania się Kielc z innymi miastami na całym świecie. Wskaźniki ISO obejmują trzy główne obszary: usługi miejskie i jakość życia, miasta inteligentne oraz odporność miasta na zmiany klimatyczne.

Następną grupę stanowiły wskaźniki „lokalne”, czyli wykorzystane w Kielcach podczas przeprowadzonych w przeszłości Audytów Miejskich (2009, 2011, 2015). Ten etap miał na celu zbiorczą analizę zgromadzonych miejskich danych oraz sposobu, w jaki zostały opracowane. Wskaźniki dotyczyły m.in. jakości życia, demografii, aspektów społecznych, gospodarki, środowiska, edukacji, transportu czy aktywności obywatelskiej.

Zgromadzona wiedza na temat różnych wskaźników monitorujących rozwój miast zrównoważonych pozwoliła na przejście do etapu konsultacji i warsztatów z partnerskimi uczelniami (Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego), pracownikami Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Dróg, Wodociągów Kieleckich i wielu innych jednostek. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie dane posiadają te instytucje i czy będzie można w łatwy sposób z nich korzystać.

Na końcu etapu drugiego, zinwentaryzowane dane zostały przeliczone na konkretne wskaźniki, które następnie zostały skatalogowane w 20 grupach tematycznych:

 1. Ludność i warunki socjalne
 2. Mieszkalnictwo
 3. Zdrowie
 4. Edukacja
 5. Gospodarka
 6. Administracja
 7. Aktywność obywatelska
 8. Finanse
 9. Energia
 10. Odpady stałe
 1. Ścieki
 2. Woda
 3. Telekomunikacja
 4. Transport
 5. Środowisko i zmiany klimatu
 6. Planowanie przestrzenne
 7. Miejskie/lokalne rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
 8. Rekreacja
 9. Sport i kultura
 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

Takie podejście na dalszym etapie umożliwi wykonywanie kompleksowego monitoringu polityki miejskiej, dokładnie dopasowanego do zagadnień zrównoważonego rozwoju. Każdemu wskaźnikowi została także nadana „ważność”, dzięki czemu wiemy co zrobić w pierwszej kolejności, a nad czym można pracować później.

Więcej na temat wyników prac etapu drugiego znajduje się w poniższych dokumentach:

ETAP 3. Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych, czyli jak powtórzyć analizy danych w innych polskich miastach.

W ramach trzeciego etapu prac stworzony został logiczny model danych, który w sposób uproszczony i uporządkowany przedstawia wszelkie zagadnienia dotyczące procesu pozyskiwania danych, a następnie obliczania poszczególnych wskaźników.

Dzięki opracowaniu logicznego modelu danych, z naszej pracy będą mogły skorzystać inne miasta w Polsce.

Raport z tego etapu prac znajduje się poniżej:

ETAP 4. Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zespołu Analitycznego, czyli jak będzie zorganizowana praca nad liczeniem i prezentacją wskaźników miejskich.

W ostatnim etapie prac zaproponowana została koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zespołu Analitycznego (MZA), którego rolą będzie opracowywanie i publikowanie wskaźników oceniających zrównoważony rozwój oraz jakość życia na dwóch poziomach: miejskim i wewnętrznym.

Zgodnie z założeniami, Zespół będzie składał się z pracowników administracji samorządowej, zebranych w Zespół Główny oraz trzynaście Zespołów Dziedzinowych. Sprawne działanie Zespołu Analitycznego przyniesie wiele pozytywnych efektów, np.:

- poprawa dostępu do informacji publicznej z zakresu rozwoju miasta i jakości życia mieszkańców,
- rozwój partycypacji społecznej poprzez edukację oraz popularyzację tematów dotyczących życia miejskiego,
- usprawnienie procesów zarządzania i podejmowania decyzji w mieście,
- usprawnienie wymiany danych wewnątrz instytucji miejskich, a także pomiędzy nimi, 
- stały dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych oraz wskaźników jakości życia.

RAPORT - Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zespołu Analitycznego

Dobre praktyki i doświadczenia

 • Jednym z głównych wyzwań w projekcie była walka z silosowym podejściem do wytwarzanych oraz wykorzystywanych informacji. Aby pracować na wiarygodnych i zestandaryzowanych danych konieczna jest ich inwentaryzacja i opracowanie źródeł.
 • Prace nad dokumentacją analityczną rozpoczęliśmy od przeglądu portali z danymi i wskaźnikami miast w Europie i Ameryce Północnej. Dzięki temu mogliśmy ukierunkować nasze prace i dokonać wyboru wskaźników w kluczowych obszarach miasta.
 • Inwentaryzację zbiorów wykonaliśmy poprzez bezpośrednie rozmowy z jednostkami “wytwarzającymi” dane. Doświadczenie pokazało, że ankietyzacja nie jest dobrym sposobem na pozyskanie odpowiednich informacji.
 • Przeanalizowaliśmy setki wskaźników umożliwiających monitorowanie rozwoju miast – zarówno tych opisanych w normach ISO jak i lokalnych wskaźników uwzględnionych w dokumentach strategicznych miasta. Określiliśmy, które wskaźniki powinny być monitorowane, jakie są dla nich źródła danych oraz na jakim poziomie szczegółowości powinny być obliczane.
 • Opracowaliśmy dla każdego wskaźnika kartę informacyjną, która zawiera przepis jego wyznaczania, uwzględniając uwarunkowania lokalne, ale zwracając również uwagę na możliwość jej implementacji w każdej gminie w Polsce.
 • Stworzyliśmy uniwersalny dla polskich miast model danych oraz wypracowaliśmy koncepcję zespołu analitycznego, aby w przyszłości pozyskanie danych nie było czynnością jednorazową, a prezentowane wskaźniki były aktualne.
 • Po procesie analitycznym rozpoczęliśmy prace związane z wyszukaniem platformy, która pozwoli nam na wyświetlenie opracowanych wskaźników w łatwy, przejrzysty i jak najbardziej zautomatyzowany sposób. To zadanie okazało się dość skomplikowane, ponieważ system spełniający nasze oczekiwania to oprogramowanie klasy business intelligence oraz location intelligence, które w takiej postaci nie zostało jeszcze wykorzystane w żadnym mieście w Polsce.
plik foto id: 1406591477
plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19