IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE
MŁODZI NAUKOWCY
KIELCE 2022

Konkurs na prace dyplomowe ukończone w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2020-2022 poświęcone tematyce rozwoju zrównoważonego jest prowadzony w ramach realizacji przez Miasto Kielce w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

plik foto id: 1406378867

Jaki jest cel Konkursu ?

Celem Konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

  • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
  • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
  • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
  • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Obszar tematyczny prac

Tematyka badawcza prac zgłaszanych w Konkursie powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu historycznym) obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym (społeczeństwo, środowisko, gospodarka – z możliwością zastosowania w Kielcach) lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań

plik foto id: 1406378874

Do kiedy można się zgłosić ?

Prace do Konkursu mogą być zgłaszane  w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00  przez ich autorów lub promotorów (za zgodą autora).

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

  • Wniosek zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu sporządzony na formularzu, zawierający wszystkie dane i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Kielce;
  • Streszczenie pracy wraz z istotnymi elementami graficznymi, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Kielc oraz przedstawiające w języku nietechnicznym cel i zakres pracy oraz najistotniejsze dane dotyczące możliwości wykorzystania wyników dla rozwoju Kielc (aspekt aplikacyjny, poznawczy, innowacyjny);
  • Pełny tekst pracy, a w razie publikacji wydanych na jej podstawie – również te publikacje;
  • Dwie opinie o pracy, w tym jedna promotora i jedna recenzenta; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.

Wniosek konkursowy (wzór  określa załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce) lub przesłać na adres korespondencyjny Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce). Należy także przesłać jego wersję elektroniczną na adres: hsc@kielce.eu 

Pozostałe wymagane Regulaminem Konkursu  dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, opinie promotora i recenzenta oraz ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: hsc@kielce.eu w formie załączników (np. plik PDF) lub linku/linków do pobrania.

Jeśli z przyczyn niezależnych nie jest możliwe, by recenzent uzupełnił część wniosku konkursowego przeznaczoną na wpisanie opinii o pracy, można załączyć taką opinię w osobnym pliku, a we wniosku konkursowym wpisać adnotację "Opinia załączona w pliku pn........".  Opinia może pochodzić np. z etapu oceny pracy dyplomowej, wykonanej przed egzaminem dyplomowym. Prosimy również, by w takiej sytuacji napisać Oświadczenie, że z uwagi na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z recenzentem, opinię do pracy załącza się z dodatkowych źródeł lub dokumentów. Oświadczenie również prosimy wysłać na adres hsc@kielce.eu

 

DO POBRANIA :
ZARZĄDZENIE NR 265/2022 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 czerwca 2022 r.
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PDF
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU DOC
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19