IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE
MŁODZI NAUKOWCY
KIELCE 2022

Konkurs na prace dyplomowe ukończone w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2020-2022 poświęcone tematyce rozwoju zrównoważonego jest prowadzony w ramach realizacji przez Miasto Kielce w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

plik foto id: 1406378867

Jaki jest cel Konkursu ?

Celem Konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

 • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
 • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
 • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
 • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Obszar tematyczny prac

Tematyka badawcza prac zgłaszanych w Konkursie powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu historycznym) obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym (społeczeństwo, środowisko, gospodarka – z możliwością zastosowania w Kielcach) lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań

plik foto id: 1406378874

Wyniki Konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs „Młodzi Naukowcy – Kielce 2022” został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

 

KATEGORIA PRACE LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

 • NAGRODA dla Pani Weroniki Majcher za pracę dyplomową „Inwentaryzacja, ocena stanu i wykorzystanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w parkach miejskich w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący)
 • WYRÓŻNIENIE dla Pani Patrycji Pietrzyk za pracę dyplomową „Przestrzenna analiza aktywności obywatelskiej w ramach budżetu obywatelskiego w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: wysokiej jakości sprzęt turystyczny (śpiwór)
 • NAGRODA ORGANIZATORA dla Pana Adriana Ratajskiego za pracę dyplomową „Ocena intensywności antropogenicznego nadsypywania den dolin rzecznych w Kielcach”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: smartwatch
Prace laureatów :
Inwentaryzacja, ocena stanu i wykorzystanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w parkach miejskich w Kielcach.pdf
Przestrzenna analiza aktywności obywatelskiej w ramach budżetu obywatelskiego w Kielcach.pdf
Ocena intensywności antropogenicznego nadsypywania den dolin rzecznych w Kielcach.pdf

 

KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

 • NAGRODA dla Pani Karoliny Galek za pracę dyplomową „Ocena możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii do interaktywnego oświetlenia tras rowerowych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Dariusz Ozimina, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący)
 • NAGRODA dla Pana Dominika Budzianowskiego za pracę dyplomową „Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w powiecie kieleckim do celów ciepłowniczych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Edyta Nartowska, Nagroda rzeczowa: zestaw wysokiej jakości sprzętu turystycznego (namiot, śpiwór, materac samopompujący).
 • WYRÓŻNIENIE dla Pana Wiktora Utkowskiego za pracę dyplomową „Rewitalizacja placu Niepodległości w Kielcach z budową nowego dworca PKP", Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. arch. Dariusz Piotrowicz, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: wysokiej jakości sprzęt turystyczny (śpiwór) 
 • NAGRODA ORGANIZATORA dla Pana Kamila Chwastowskiego za pracę dyplomową „Dostępność transportowa Kielc”, Uniwesytet Jana Kochanowskiego, promotor: prof. dr hab. Wioletta Kamińska, Nagroda rzeczowa: smartwatch.
Prace laureatów :
Ocena możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii do interaktywnego oświetlenia tras rowerowych.pdf
Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w powiecie kieleckim do celów ciepłowniczych.pdf
Rewitalizacja dworca PKP z placem Niepodległości.pdf
Dostępność transportowa Kielc.pdf

 

Każdy z uczestników Konkursu „Młodzi Naukowcy – Kielce 2022” otrzyma dodatkowo Dyplom Pamiątkowy oraz publikację książkową autorstwa Bartłomieja Iwańczaka, QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map.

Prezydent Miasta Kielce składa wyrazy uznania wszystkim Promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. W ramach podziękowań Promotorzy otrzymają pamiątkową publikację książkową: Jonathan F.P. Rose, Dobrze nastrojone miasto. Czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach.

Wszystkim autorom prac dyplomowych gratulujemy i składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie „Młodzi Naukowcy – Kielce 2022”.

DO POBRANIA :
ZARZĄDZENIE NR 265/2022 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 czerwca 2022 r.
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PDF
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU DOC
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19