IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Jakie działania będą realizowane w ramach projektu?

Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów danych

Zostaną zidentyfikowane i zinwentaryzowane zbiory danych posiadanych przez Miasto Kielce, a także inne instytucje administracji publicznej oraz źródła zewnętrzne (np. organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa) oraz doprowadzenie do utworzenia referencyjnych i tematycznych baz danych

plik foto id: 1406143024

Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia

Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia w mieście. Metodyka uwzględni możliwość liczenia i wizualizacji wskaźników oceniających zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców (także w odniesieniu do niewielkich osiedli lub wyznaczonych jednostek planistycznych) oraz poziom usług miejskich. Metodyka zostanie opracowana metodą partycypacyjno-ekspercką przy udziale szerokiego grona interesariuszy np. jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. 

Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych

Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych uwzględniającego różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych. Opracowanie algorytmów, procesów przetwarzania danych, modeli analitycznych umożliwiających wykorzystywanie miejskich danych do wyliczania i wizualizacji wskaźników, w szczególności w odniesieniu do przestrzeni miasta.

Wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego zespołu analitycznego

Wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego Zespołu Analitycznego przełamującej silosowe myślenie i sektorową realizację zadań przez komórki organizacyjne, jednostki miasta i spółki komunalne. W ramach koncepcji powinny zostać opracowane m.in.: procedury koordynacyjne wspomagające realizację celów zrównoważonego rozwoju miasta, procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk, wykaz niezbędnych stanowisk pracy wraz z wymaganymi kompetencjami

Realizacja działań:

Cztery pierwsze działania zostały złączone w całość i wykonane w ramach jednego zlecenia. W wyniku kompleksowych prac analitycznych powstały dokumenty, które pokazały jakie dane miejskie posiadamy, jakiej są one jakości, w jaki sposób chcemy je dalej analizować oraz w jaki sposób przedstawić je mieszkańcom. 

Czytaj więcej...
plik foto id: 1406143090

Projekt i pilotażowe wdrożenie serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych

Projekt i pilotażowe wdrożenie serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych lokalnych uczelni współpracujących z miastem w celu lepszego monitorowania rozwoju miasta, w tym aspektów środowiskowych, gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych (zadanie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem J. Kochanowskiego oraz Politechniką Świętokrzyską.

Realizacja działań wykonywana jest na zlecenie Urzędu Miasta Kielce przez firmę BPX S.A. z Wrocławia., która w ramach jednej umowy wykonuje także wdrożenie rozwiązań systemowych z klasy business intelligence (BI) (więcej informacji poniżej).

Projekt i pilotażowe wdrożenie platformy analitycznej danych IoT wraz z pilotażowym zainstalowaniem sensorów w przestrzeni miejskich monitorujących wybrane zjawiska

Projekt i pilotażowe wdrożenie platformy analitycznej danych Internetu Rzeczy (IoT) wraz z zakupem i zainstalowaniem sensorów w przestrzeni miejskiej  w celu zbierania danych na potrzeby monitorowania miasta np. liczby osób w przestrzeni publicznej, ruch drogowy (samochody, rowery).

Działanie realizowane jest przez firmę Global Innovative Solutions. W ramach umowy miasto pozyskało mobilne urządzenie służące do pomiaru i odczytu jakości powietrza.

Projekt i pilotażowe wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej

Pilotażowe wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej z wykorzystaniem crowdsourcingu, umożliwiającej pozyskiwanie danych zgłaszanych przez mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście piechotą lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem.

 

plik foto id: 1406143091

Realizacja działań obejmuje wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej ulepszamyKielce, która pozwala na łatwy, szybki i bezpośredni kontakt z urzędnikami oraz miejskimi jednostkami. Poza funkcją zgłaszania problemów wymagających interwencji służb, służy ona również do współtworzenia przez kielczan licznych baz danych.

Czytaj więcej...

Pilotażowe wdrożenie systemu klasy business intelligence oraz location intelligence

Pilotażowe wdrożenie systemu klasy business intelligence (BI) oraz location inetelligence, zintegrowanego z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i innymi systemami informatycznymi w mieście, umożliwiającego w miarę możliwości zautomatyzowaną analizę i wizualizację danych o mieście (w tym audytu miejskiego i danych IoT) w postaci interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych (dostępnych dla mieszkańców oraz decydentów online) oraz udostępnianie danych jako open data. W projektowaniu wizualizacji będą zastosowane metody user experience w celu ich dostosowania do oczekiwań różnych grup odbiorców.

Realizacja działań wykonywana jest na zlecenie Urzędu Miasta Kielce przez firmę BPX S.A. z Wrocławia. i obejmuje kilka elementów, przede wszystkim instalację i wdrożenie oprogramowania narzędziowego klasy BI oraz serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych. Firma wykonała ponadto pulpity zarządcze (czyli tzw. miejskie dashboardy), a w przyszłości będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego, konsultacji technicznych oraz usług utrzymania i hostingu całego systemu przez okres 3 lat.  

Pilotażowe wdrożenie systemu składającego się z multimedialnych narzędzi interaktywnych

Zakup dedykowanych multimedialnych narzędzi interaktywnych wraz z personalizowanym oprogramowaniem, którego obsługa opiera się na zestawie kilku prostych gestów, takich jak obracanie, przewijanie czy powiększanie, co czyni je łatwymi dla użytkownika z każdej grupy wiekowej. Narzędzia wykorzystywane są m. in. w partycypacji społecznej oraz na zebraniach, prezentacjach miejskich rozwiązań czy podczas uroczystości. 

plik foto id: 1406421124
plik foto id: 1406421134
plik foto id: 1406421135

W ramach tego działania zostały zakupione dwa interaktywne monitory wraz z akcesoriami, które służą do celów szkoleniowych, prowadzenia dyskusji publicznych, konsultacji i edukacji, w tym również pracy zespołowej. Interaktywne wielodotykowe ekrany pozwalają na aktywny udział zainteresowanych uczestników poprzez wspólne i ożywione dyskusje. Przy pomocy monitorów interaktywnych oraz zakupionych komputerów przenośnych zostało przeprowadzone kilka cykli szkoleń m. in. dla kieleckich Seniorów, kadry kierowniczej, uczniów kieleckich szkół. Szczegóły na stronie internetowej - warsztaty i szkolenia.

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19