IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Miasta codziennie tworzą, pozyskują i wykorzystują ogromne ilości danych. Podejmowanie decyzji strategicznych i administracyjnych, optymalizacja usług komunalnych czy zapewnienie skutecznego przepływu informacji między jednostkami organizacyjnymi to tylko kilka kluczowych obszarów, w których wymagane jest umiejętne posługiwanie się danymi. 

Zarządzanie miastem w modelu „data-driven” musi opierać się na standardach oraz metodykach, które są zrozumiałe przynajmniej dla zaangażowanych interesariuszy. W ramach Projektu miasto Kielce zmierzyło się przede wszystkim z wypracowaniem metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia. Przeanalizowano setki wskaźników umożliwiających monitorowanie rozwoju miast – zarówno tych opisanych w normach ISO i jak lokalnych wskaźników uwzględnionych w dokumentach strategicznych miasta. Określono, które wskaźniki powinny być monitorowane, jakie są dla nich źródła danych oraz na jakim poziomie szczegółowości powinny być obliczane. Każdy ze wskaźników został opisany w dedykowanej mu karcie. Pozostałe działania w tym obszarze to również opracowanie uniwersalnego modelu danych dla polskich miast, inwentaryzacja zbiorów danych oraz wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego zespołu analitycznego. To pierwsze w Polsce tak szeroko zakrojone działania, które miały na celu zbudowanie podstaw metodycznych dla automatycznego monitorowania rozwoju miasta. 

plik foto id: 1406592454

Dodatkowo, z uwagi na potrzeby wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji zbiorów,  zdecydowano o wyposażeniu systemu czujników w mobilną stację pomiarową, która pozwala na pomiar parametrów mikroklimatycznych. Wyniki z pewnością przyczynią się do lepszego monitorowania miasta w dowolnym, w tym również problemowym obszarze.

W ramach projektu zakupiono kilka innowacyjnych systemów. Przede wszystkim miasto Kielce zdecydowało się na wdrożenie jednego z pierwszych w Polsce systemów klasy business intelligence oraz location intelligence połączonego z serwisem wymiany danych miejskich i badań naukowych, który umożliwia analizę i wizualizację danych o mieście w postaci interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych oraz udostępnia dane w surowej postaci. Obecnie System został wdrożony wewnętrznie w strukturach urzędu, a po wypracowaniu odpowiednich przepisów organizacyjnych zostanie udostępniony mieszkańcom, by w sposób łatwy i przyjazny udostępniać informacje o mieście w kluczowych dziedzinach jego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że udostępnione w ten sposób dane przyczynią się do powstawania nowych i udoskonalania istniejących usług miejskich. Użycie innowacyjnych technik, takich jak wdrożony serwis Ulepszamy Kielce pozwoli na zbieranie danych od mieszkańców przy użyciu aplikacji, a nowoczesne interaktywne narzędzia uatrakcyjnią przeprowadzane przez Miasto konsultacje społeczne, co wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w procesie partycypacji.

Wypracowanie dokumentacji
analitycznej

Aplikacja
UlepszamyKielce

Pilotażowe wdrożenie systemu klasy
business intelligence

Mobilna
stacja pomiarowa

Zakup narzędzi
interaktywnych

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19