IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Droga do Smart City

Miasto Kielce od kilku lat realizuje idee Smart City – zrównoważonego miasta inteligentnego, ale to początek drogi, która musi być wytyczona w oparciu o wypracowaną wspólnie z mieszkańcami długofalową wizję, wspólne marzenie o naszym mieście w przyszłości, zderzone jednak z możliwościami i obiektywnymi warunkami, dla znalezienia długofalowych rozwiązań i wykorzystania szans nowoczesnych technologii. 

plik foto id: 1403762260

Raport z badań socjologicznych przedstawia badania socjologiczne przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu na próbie losowej 600 dorosłych mieszkańców miasta Kielce. Wywiady odnosiły się do zrównoważonego rozwoju i idei Smart City, uwzględniając 17 obszarów tematycznych wymienionych w normie ISO 37 120 „Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia" Należy zauważyć, że nie da się świadomie zarządzać miastem, zwłaszcza w sposób zintegrowany, bez aktualnych i wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach „wiedza i informacje są jednym z głównych czynników funkcjonowania każdej organizacji, a zatem wykorzystywanie zaawansowanych technologii informacyjnych w procesie zarządzania miastem pozwala znacznie efektywniej wykorzystywać jego zasoby".

Raport zrównowazonego rozwoju (kliknij tutaj aby pobrać dokument) przedstawia sytuację społeczną, ekonomiczną oraz środowiskową miasta Kielce, w oparciu o obiektywne dane i wskaźniki m.in. określone w normie ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” opracowaną przez World Council on City Data” Norma ISO37120 zawiera metodykę dla 100 wskaźników, w tym 46 wskaźników rdzeniowych oraz 64 wspierających. w podziale na 17 grup tematycznych (m.in. planowanie przestrzenne, środowisko, finanse, bezpieczeństwo, gospodarka itp.). Miasto zrównoważone to miasto, które uwzględnia w podejmowaniu decyzji odpowiedzialność za dobrobyt obecnych i przyszłych mieszkańców, a także globalny wymiar lokalnego rozwoju, lokalnego stylu życia oraz konsumpcji zasobów środowiska. Zrównoważony rozwój wymaga transformacji technologicznej, społeczno-ekonomicznej oraz społeczno-kulturowej miast w celu zapewnienia godnej jakości życia mieszkańców z poszanowaniem ekosystemów oraz zasobów naturalnych.

plik foto id: 1403755628

Wizja Miasta Kielce jako miasta inteligentnego

Dla poszczególnych obszarów tematycznych wykonano ekspercką ocenę miasta zgodnie z metodyką „Modelu dojrzałości miasta inteligentnego” (ang. Smart Cities Maturnity Model). Metoda ta pozwala sklasyfikować miasto (jako całość) oraz poszczególne obszary jego funkcjonowania (Społeczeństwo, Środowisko i ład przestrzenny, Gospodarka i innowacje, Bezpieczeństwo, Infrastruktura i transport, Cyfrowe Kielce) na skali pięciu poziomów od najniższego opartego o silosowe podejście do najwyższego zoptymalizowanego i efektywnego działania w ramach zintegrowanych systemów i danych. Ocena poszczególnych obszarów tematycznych miasta Kielce mieściła się między poziomem 2 a 3, co oznacza, że podstawowe działania zostały już podjęte, a obecne inicjatywy zmierzają w kierunku poprawy wymiany danych i pobudzaniu współpracy między interesariuszami oraz integracji zarówno działań na poziomie organizacyjnym jak i systemów i danych na poziomie narzędziowym.

Kluczowym elementem wizji miasta inteligentnego jest wykaz wybranych rozwiązań smart city, które wskazane zostały w poszczególnych obszarach tematycznych. Najważniejsze z nich to m.in:

  • Zintegrowany transport publiczny oraz centra przesiadkowe funkcjonujące w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Miejskie Centrum Kontaktu umożliwia uzyskanie pełnej informacji realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie, zgłaszanie problemów, którymi powinny znaleźć się służby miejskie z wykorzystaniem różnych kanałów dostępu np. portal, aplikacje mobilne, media społecznościowe
  • E-urząd wspólny interdyscyplinarny system e-usług publicznych umożliwiający pełne załatwienie spraw drogą elektroniczną, w tym realizację płatności, wykorzystujący CRM, indywidualne konta mieszkańców wykorzystujący różne kanały dostępu np. portal, aplikacje mobilne
  • Szybka ścieżka dla Inwestora usprawnienie procedur administracyjnych dla inwestorów
  • Wdrożenie systemu zarządzania reklamami w mieście opartego na opracowanej w formule partycypacyjnej uchwale reklamowej oraz narzędziach informatycznych umożliwiających weryfikację i egzekucję jej ustaleń m.in. w oparciu o cyklicznie wykonywane inwentaryzacje przestrzeni ulic z wykorzystaniem fotorejestracji mobilnej
Wizja Kielc jako miasta inteligentnego - wersja graficzna
Wizja miasta Kielce jako miasta inteligentnego
Kompleksowa diagnoza miasta Kielce pod kątem transformacji w miasto inteligentne
Raport zrównoważonego rozwoju miasta Kielce 2017 na potrzeby opracowania Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+
Raport z badań socjologicznych "Jakość życia w Kielcach 2017" na potrzeby Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+