IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS EDUKACYJNY
"NAMIERZAMY DRZEWA"

Rozpoczynamy miejski konkurs edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych w Kielcach. Przedmiotem Konkursu jest wskazanie lokalizacji drzew iglastych i liściastych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta Kielce z wykorzystaniem aplikacji mobilnej "ulepszaMY Kielce" wraz z rozpoznaniem ich rodzaju. Następnie uczniowie wykonają prezentację multimedialną, pokazującą znaczenie drzew w mieście.

Konkurs realizowany  jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

plik foto id: 1406401899

Wyniki konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs "Namierzamy drzewa został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

Nagrody otrzymują:

  • Zespół "Moc Drzew 2" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 13-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Magdalena Leszczyńska
  • Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 39 w Kielcach w składzie 7-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Anna Kwiecień
  • Zespół "Zielona Moc 1" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 12-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Agnieszka Baran

Nagrodę dodatkową otrzymuje:

  • Zespół MOW ze Szkoły Podstawowej Nr 40 w Kielcach w składzie 8-osobowym, nauczyciele prowadzący: pani Edyta Wesołowska, pan Marcin Gębski

 

W ramach konkursu udało się prawidłowo namierzyć i zidentyfikować 1576 drzew (1384 drzewa liściaste i 192 drzewa iglaste). Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom gratulujemy i składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie!

plik foto id: 1406471372
plik foto id: 1406471386
plik foto id: 1406471385
plik foto id: 1406471382
plik foto id: 1406471381
plik foto id: 1406471379

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 6 do 8 szkół podstawowych w Kielcach. Uczestnicy będą pracować w Zespołach przypisanych do swojej szkoły podstawowej oraz pod kierunkiem Nauczyciela prowadzącego. Ze względu na niepełnoletność Uczestników, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia i został podzielony na kilka etapów.

- do 17 marca 2022 r., zgłoszenie szkoły przez Dyrekcję,

- do 31 marca 2022 r. zgłoszenie Zespołu przez Nauczyciela,

- do 15 maja 2022 r. zakończenie prac terenowych

- do 22 maja 2022 r. przesłanie prac konkursowych (prezentacji multimedianych).

W ramach konkursu Uczestnicy dokonują Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem Aplikacji "ulepszamy Kielce", ustalając położenie drzew znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej na terenie miasta Kielce. Pod pojęciem takiej przestrzeni rozumiemy przestrzeń dostępną dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi, w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni użytku publicznego jak parki i skwery, stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną.

Zgłoszenie drzewa musi zawierać jego lokalizację, pomiar obwodu pnia (wys. 130 cm od podłoża), opis nazwy rodzajowej oraz zdjęcia.

Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego wymaga uprzedniego zarejestrowania się przez Uczestnika w serwisie https://ulepszamy.kielce.eu, pobrania na urządzenie mobilne Aplikacji, do której link znajduje się pod ww. adresem oraz wyrażenia Zgody na udział w Konkursie (podczas rejestracji lub później w Profilu użytkownika w sekcji Polityka prywatności).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://smartcity.kielce.eu  w terminie do 6 czerwca 2022 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa, tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin Konkursu dostępny poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

3 ZWYCIĘSKIE PRACE KONKURSOWE - INDYWIDUALNE NAGRODY RZECZOWE DLA UCZESTNIKÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DO 3000 ZŁ NA KAŻDY ZESPÓŁ ORAZ SMARTWATCH'E ALBO e-BOOKI DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH

Dodatkowo mogą zostać przyznane 2 WYRÓŻNIENIA - INDYWIDUALNE NAGRODY RZECZOWE DLA UCZESTNIKÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DO 2000 ZŁ NA KAŻDY ZESPÓŁ ORAZ SMARTWATCH'E ALBO e-BOOKI DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH oraz Nagroda Specjalna.

Spośród Prac Konkursowych Uczestników, dokonanych zgodnie z Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców, może też dodatkowo przyznać dwa Wyróżnienia oraz Nagrodę specjalną.

Nagrody w Konkursie otrzymają Zespoły, których Prace Konkursowe otrzymają najwyższą liczbę punktów. 

Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję według następujących kryteriów:

1) Za prace terenowe — od 2 do 3 punktów za każdy prawidłowo wykonany pomiar drzewa,

2) Za prezentację multimedialną promującą drzewa w mieście – do 50 pkt.

Za część obejmującą prace terenowe trzeba uzyskać minimum 150 punktów. Szczegółowe kryteria oceny Prac Konkursowych zawarte są w Regulaminie, dostępnym poniżej.

DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU - AKTUALIZACJA
REGULAMIN KONKURSU - AKTUALIZACJA 2
HARMONOGRAM
ZGŁOSZENIE SZKOŁY
ZGŁOSZENIE ZESPOŁU
OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYCIELA
OŚWIADCZENIE DLA RODZICA LUB OPIEKUNA
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19