IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

CERTYFIKACJA MIASTA KIELCE
W ZAKRESIE NORMY ISO 37120:2014

Kielce to pierwsze polskie miasto, które poddało się wnikliwemu badaniu i uzyskało najwyższy:
PLATYNOWY CERTYFIKAT
zgodności z normą ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”
przyznawany przez World Council on City Data z siedzibą w Toronto.

plik foto id: 1402765551

Czym jest ISO 37120?

Kielce poddane zostały bardzo szczegółowemu badaniu 100 najważniejszych wskaźników decydujących o jakości życia w mieście, poziomie jego rozwoju, zaawansowaniu wdrażanych rozwiązań oraz codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Zbadano między innymi stan szkolnictwa, komunikacji miejskiej, wody, zatrudnienia czy zanieczyszczenia powietrza. W dokładnie ten sam sposób, używając identycznych narzędzi i zestawów pytań oraz kierując się taką samą metodyką oceny, przebadanych zostało jak dotąd 51 miast na świecie, w tym Toronto, Londyn czy Amsterdam.

Po co prowadzi się takie badania i tworzy porównania?

Wdrożenie normy umożliwi porównanie Kielc z wiodącymi miastami na poziomie międzynarodowym i krajowym (benchmarking), tworząc podstawy rzetelnej diagnozy rozwoju Kielc jako zrównoważonego miasta inteligentnego i przyczyni się do budowania wizji przyszłości miasta.

Norma ISO 37120 ma być głównym instrumentem monitoringu budowanej obecnie Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+ A to niebagatelna potrzeba - tak duża „przejrzystość„ i jawność wszelkich aspektów związanych z miastem ma ogromne znaczenie dla inwestorów, którzy decydując się na nawiązanie współpracy, nie kupują przysłowiowego kota w worku.

Ponadto – pozawala władzom miasta zintensyfikować prace w obszarach, które nie wypadły najkorzystniej w badaniu, a także mocniej wyeksponować te walory miasta, które ocenione zostały wysoko. I tu właśnie też leży siła normy ISO 37120 – pozwala obalić mity funkcjonujące wśród ludzi, niejako z przyzwyczajenia narzekających na wybrany aspekt życia, który w efekcie okazuje się być dobry lub bardzo dobry.

Jakie czynniki decydują o jakości życia w mieście?
To m.in. rozwój gospodarczy, dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, efektywność energetyczna, czyste i zdrowe środowisko, ład przestrzenny i wysoki poziom usług rekreacyjnych. Nie można również zapominać o poczuciu bezpieczeństwa czy dostępie do podstawowych usług komunalnych jak dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, sieci kanalizacyjnej czy szybkiego Internetu. Na tych właśnie aspektach koncentruje się norma ISO 37120.

plik foto id: 1402765829

Zarządzanie jakością zgodnie z certyfikatami międzynarodowych norm było do niedawna domeną przedsiębiorstw potwierdzających dzięki nim standardy funkcjonowania i usług. Jednak, w 2014 roku najwyższej klasy specjaliści zajmujący się tematyką zrównoważonych miast inteligentnych w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) pod kierunkiem World Council on City Data z siedzibą w Toronto opracowali normę ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia”, która jest przeznaczona dla samorządów.

Definiuje ona kompleksowy zestaw wskaźników, które mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

Obecnie World Council on City Data certyfikuje miasta na całym świecie w zakresie zgodności z normą ISO 37120 oraz zajmuje się budową i utrzymaniem światowej sieci innowacyjnych miast nakierowanych na poprawianie usług miejskich oraz jakości życia, monitorowanych przy pomocy pomiaru 100 wskaźników w 17 dziedzinach odzwierciedlających warunki życia w mieście. WCCD przyznaje certyfikat na 4 poziomach – brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym. Jeżeli miastu nie uda się przedstawić danych dla wszystkich obligatoryjnych wskaźników uzyskuje poziom aspirujący.

Aby uzyskać certyfikat na poziomie platynowym Miasto Kielce musiało przedstawić wiarygodne dane dla 98 ze 100 wskaźników zawartych w normie.Pełna lista 51 miast na świecie, które uzyskały certyfikat ISO 37120 wystawiony przez World Council on City Data znajduje się na stronie internetowej:Global Cities Registry™ for ISO 37120

ZOBACZ JAK WYPADŁY KIELCE

POZIOMY CERTYFIKACJI

plik foto id: 1402762722
Certyfikat WCCD
Wskaźniki usług miejskich i jakości życia PN-ISO37120 dla miasta Kielce
List gratulacyjny
Certyfikacja ISO37120 miasta Kielce - korzyści oraz przykłady benchmarkingowe