IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

plik foto id: 1406145758

Warsztaty i szkolenia

  • dla uczniów i studentów; dedykowane zajęcia na uczelniach i lekcje warsztatowe w szkołach z zakresu zastosowania danych miejskich w procesach decyzyjnych (np. zaprojektuj swoje osiedle, zaprojektuj swoją przestrzeń rekreacyjną)
  • dla mieszkańców z wykorzystania udostępnianych danych i narzędzi interaktywnych w celu zwiększania poziomu ich zaangażowania w procesy decyzyjne miasta
  • z zakresu zastosowania danych w zarządzaniu miastem w oparciu o dane idei smart city  oraz obsługi oprogramowania analitycznego dla przedstawicieli:
    • uczelni wyższych, organizacji pozarządowych
    • najwyższej kadry kierowniczej jednostek Miasta i spółek komunalnych 
    • pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta i spółek komunalnych       
Czytaj więcej...

Konkursy na prace magisterskie i licencjackie na Uczelniach Partnerskich

Konkursy zorganizowane przez Uczelnie Partnerskie i Urząd Miasta Kielce w ramach podpisanych Porozumień. Celem Konkursów będzie promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Konkursy będą skierowane do absolwentów kieleckich uczelni i związane z tematyką realizowanego Projektu.

Konkursy promujące wdrożoną aplikację mobilną

 Organizacja konkursów dla mieszkańców z nagrodami rzeczowymi zachęcających mieszkańców do korzystania z nowopowstałego serwisu i aplikacji mobilnej. 

Hackathony Idea Kielce

 Organizacja miejskich maratonów programistycznych Hackathon Idea Kielce mających na celu włączenie społeczności lokalnej do budowania rozwiązań odpowiadajacych na potrzeby mieszkańców na podstawie danych miejskich.

Czytaj więcej...

Datathon Idea Kielce

 Organizacja konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2021” poświęconego korzystaniu z miejskich danych w celu wzmocnienia aktywności mieszkańców w partycypacji społecznej oraz upowszechniania idei miasta inteligentnego.

Czytaj więcej...
plik foto id: 1406145846

Konferencja popularyzująca ideę zarządzania miastem poprzez dane

Organizacja konferencji oraz warsztatów dla przedstawicieli Miast mających na celu popularyzację idei zarządzania przez dane oraz stosowania wypracowanej metodyki. 

Wydanie publikacji

 Przygotowanie i wydanie publikacji pt. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego. Jak wykorzystać potencjał danych miejskich w polskich miastach”.Publikacja online za pomocą dedykowanego serwisu internetowego na stronie IDEA KIELCE i e-booka obejmującego cykl publikacji eksperckich.

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19